Volejte od 9:00 do 14:00 v pracovní dny

Search
Close this search box.

Dovolená 20.12. až 2.1.2024​

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

fyzické osoby – podnikatele

Lukáš Endres, IČO: 75340054

se sídlem K Lesu 924, 337 01, Rokycany – Plzeňské Předměstí

a provozovnou Čelakovského 194, 337 01, Rokycany – Nové Město

1.     ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.     Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) fyzické osoby – podnikatele Lukáše Endrese, IČO: 75340054, se sídlem K Lesu 924, 337 01, Rokycany – Plzeňské Předměstí (dále jen „Dodavatel“) upravují v souladu s ust. § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) práva a povinnosti vznikající v souvislosti  s uzavíráním kupních smluv či smluv o dílo s objednateli (dále jen „Objednatel“) prostřednictvím internetových stránek https://www.nejlevnejsicelnisklo.cz.

1.2.     Objednatel je spotřebitelem pokud mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Dodavatelem nebo s ním jinak jedná. V opačném případě se Objednatel považuje za podnikatele.

1.3.     Dodavatel je oprávněn znění obchodních podmínek měnit či doplňovat. Změna či doplnění obchodních podmínek se nedotýká již uzavřených smluv na základě předchozích obchodních podmínek.

1.4.     Od těchto obchodních podmínek je možné se odchýlit na základě výslovného ujednání mezi stranami. Odchylná ujednání však musí být prokazatelně odsouhlasena oběma stranami, přičemž za souhlas není možné považovat mlčení jedné ze stran či konkludentní jednání.

2.     UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1.     Na základě registrace na internetových stránkách Dodavatele může Objednatel přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Z tohoto uživatelského rozhraní může Objednatel provádět objednávky a další administraci (dále jen „uživatelský účet“).

2.2.     Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Objednatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Platí, že osoba přistupující k uživatelskému účtu prostřednictvím platného uživatelského jména a hesla je Objednatel. Výhradní odpovědnost za případné zneužití uživatelského jména a hesla nese Objednatel, kdy tento se vůči Dodavateli nemůže dovolávat zneužití těchto přístupových údajů.

2.3.     Objednatel není oprávněn postoupit využívání uživatelského účtu třetím osobám bez výslovného souhlasu Dodavatele.

2.4.     Dodavatel je oprávněn zrušit uživatelský účet Objednatele, a to zejména v případě, kdy Objednatel svůj uživatelský účet nevyužívá, či v případě, kdy Objednatel poruší své povinnosti vyplývající z těchto obchodních podmínek či z jiného právního vztahu mezi Dodavatelem a Objednatelem

2.5.     Objednatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to s ohledem na běžnou údržbu, servisní zásahy či zkvalitňování technického zázemí Dodavatele, či jeho subdodavatelů.

3.     UZAVŘENÍ SMLOUVY

 

3.1.     K uzavření smlouvy mezi Dodavatelem a Objednatelem dochází na základě objednávky učiněné přes internetové stránky Dodavatele https://www.nejlevnejsicelnisklo.cz. Je-li ze strany Objednatele objednáno pouze dodání zboží, dochází k uzavření smlouvy kupní dle ust. § 2079 a násl. občanského zákoníku. V případě, že je předmětem objednávky i montáž, jedná se o uzavření smlouvy o dílo dle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku.

3.2.     Dodavatel po obdržení objednávky potvrdí její přijetí zpravidla elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Objednatele uvedenou v objednávce anebo jinou známou adresu Objednatele. Tímto potvrzením dochází k uzavření smlouvy mezi Dodavatelem a Objednatelem.

3.3.     Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednávka i v souhrnu s objednávkami jiných objednatelů přesahují technické a jiné možnosti Dodavatele, či ji nelze splnit z jiných vážných důvodů. V takovém případě o tom vyrozumí Objednatele prostřednictvím emailu, či jiným vhodným způsobem. Toto vyrozumění se považuje za odstoupení od smlouvy.

3.4.     Údaje o uzavřené smlouvě jsou uloženy u Dodavatele a jsou zasílány elektronickou poštou v rámci v potvrzení o přijetí objednávky. Objednatel má k těmto údajům rovněž přístup prostřednictvím uživatelského účtu.

4.     CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.     Nedohodne-li se Dodavatel s Objednatelem jinak, je smlouva uzavřena za ceny uvedené u příslušných položek na adrese https://www.nejlevnejsicelnisklo.cz. Ceny jsou v platnosti po dobu jejich zobrazení na výše uvedené adrese. Veškeré ceny jsou uváděny včetně DPH a Objednateli nejsou účtovány jiné poplatky, než které jsou uvedeny na internetových stránkách Dodavatele.

4.2.     V případě, že údaj o ceně na internetových stránkách Dodavatele obsahuje písařskou chybu, či se z jiného důvodu uvedená cena odchyluje od ceny skutečné, vyhrazuje si Dodavatel právo od smlouvy odstoupit, a to obdobným způsobem jako v čl. 3.3.

4.3.     Cenu může Objednatel uhradit Dodavateli následujícími způsoby:

– bezhotovostně převodem na bankovní účet Dodavatele

– prostřednictvím platební brány, je-li Dodavatelem zpřístupněna,

– hotově při převzetí zboží, či jeho montáži,

– jiným způsobem na základě individuální dohody Dodavatele a Objednatele.

4.4.     U bezhotovostní platby je povinnost Objednatele zaplatit příslušnou cenu splněna okamžikem připsáním dané částky na účet Dodavatele.

4.5.     Neuvede-li Dodavatel jinak, jsou případné poskytnuté slevy z ceny jednorázové a není možné je vzájemně kombinovat.

4.6.     Pro případ hotovostní platby Dodavatel informuje, že „Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin“.

5.     DODÁNÍ A MONTÁŽ ZBOŽÍ

5.1.     K odeslání či montáži zboží ze strany Dodavatele dochází zpravidla do druhého dne, nejpozději však do sedmi dnů od uzavření smlouvy. V případě bezhotovostní platby běží lhůta ode dne připsání peněžních prostředků na účet Dodavatele.

5.2.     Objednatel, který je spotřebitelem, výslovně souhlasí s montáží zboží před uplynutím lhůty k odstoupení od smlouvy dle čl. 6.3. V případě nesouhlasu Objednatel uvede tuto skutečnost do poznámky k objednávce. Lhůta k plnění ze strany Dodavatele pak počíná běžet čtrnáctým dnem od uzavření smlouvy.

5.3.     Není-li ujednáno jinak je místem dodání adresa provozovny Dodavatele – Čelakovského 194, 337 01, Rokycany – Nové Město.

5.4.     Zvolí-li Objednatel doručení zboží na jím uvedenou adresu prostřednictvím třetí osoby, považuje se zboží za dodané jeho předáním této třetí osobě. Je-li Objednatel spotřebitelem považuje se za doručené jeho převzetím.

5.5.     K převzetí zboží je za Objednatele oprávněn člen jeho domácnosti, zaměstnanec, rodinný příslušník, či jiná osoba, která se nachází v jeho domácnosti či provozovně a vystupuje jménem Objednatele.

5.6.     V případě, že je z důvodů na straně Objednatele nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Objednatel povinen uhradit veškeré náklady s tím spojené.

5.7.     V případě montáže zboží se toto považuje za předané provedením montáže. Pokud montáž není možná z důvodů na straně Objednatele, je tento povinen Dodavateli uhradit veškeré náklady, které v důsledku toho vzniknou.

5.8.     Zboží se rovněž považuje za předané v případě, že Objednatel bez oprávněného důvodu odmítne jeho přijetí, či pokud k němu neposkytne dostatečnou součinnost. To platí i pro případ, kdy Objednatel neposkytne dostatečnou součinnost k montáži.

5.9.     Objednatel je povinen prohlédnout si zboží co nejdříve po jeho převzetí a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. V případě doručování zboží je Objednatel před převzetím povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží.

 

6.     ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

6.1.     Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit mimo jiné v případech uvedených v čl. 3.3. a čl. 4.2.

6.2.     Objednatel, který je spotřebitelem, může bez uvedení důvodu odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí zboží. V takovém případě Objednatel nese náklady spojené s navrácením zboží.

6.3.     Objednatel, který je spotřebitelem, může bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy o dílo ve lhůtě čtrnácti dnů od uzavření smlouvy, nejpozději však do doby provedení montáže. Okamžikem provedení montáže není Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu.

6.4.     Objednatel i Dodavatel jsou dále oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy druhou stranou, případně méně závažného porušení za situace, kdy nedojde ke zjednání nápravy ani v dodatečně určené přiměřené lhůtě.

6.5.     Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy dle č. 6.2. a 6.3. je dostupný zde. Zveřejnění tohoto formuláře se nedotýká práva Objednatele odstoupit od smlouvy jiným způsobem za předpokladu, že bude splňovat zákonné náležitosti.

6.6.     Dojde-li k odstoupení od smlouvy zašle nebo předá Objednatel Dodavateli zboží, které od něho obdržel, a to nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy.

6.7.     Dojde-li k odstoupení od smlouvy vrátí Dodavatel Objednateli zaplacenou cenu zboží nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy. Objednatel však není povinen peněžní prostředky vrátit do doby, než mu Objednatel zboží předá.

6.8.     Jestliže Objednatel, který je spotřebitelem, zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Dodavatel nabízí, vrátí Dodavatel Objednateli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

6.9.     Objednatel odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

7.     ODPOVĚDNOST DODAVATELE ZA VADY

7.1.     Dodavatel odpovídá za vady, které má zboží v okamžiku dodání. Tím není dotčena povinnost Dodavatele dle záruky, pokud ji poskytl.

7.2.     Má-li dodané zboží vady, je Dodavatel povinen dodat Objednateli nové zboží. V případě méně závažné vady může Dodavatel namísto dodání nového zboží vadu odstranit.

7.3.     Je-li ze strany Dodavatele provedena vadně montáž, je povinen tuto montáž opravit.

7.4.     Není-li možné dodat nové zboží, provést jeho opravu, či opravu montáže, případně tak Dodavatel neučiní ani na výzvu Objednatele, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. V takovém případě má Objednatel právo na náhradu škody, která mu tím vznikla.

7.5.     Právo z vadného plnění Objednateli nenáleží, pokud Objednatel před převzetím zboží či provedením montáže věděl, že zboží má vadu, anebo pokud Objednatel vznik vady sám zapříčinil.

7.6.     Objednatel, který je spotřebitelem, oznámí Dodavateli vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po dodání zboží nebo provedení montáže. V případě Objednatele, který je podnikatelem, činí tato maximální lhůta šest měsíců.

7.7.     Odpovědnost za vady uplatňuje Objednatel v místě provozovny Dodavatele – Čelakovského 194, 337 01, Rokycany – Nové Město, kam je třeba reklamované zboží dopravit. Dodavatel je povinen Objednateli, který je spotřebitelem, vydat písemné potvrzení o tom, kdy toto právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Objednatel požaduje.

7.8.     Dodavatel vyrozumí Objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od vytknutí vady, jakým způsobem s reklamací naložil. V případě, že Dodavatel vadu neuzná, je povinen v uvedené lhůtě toto rozhodnutí Objednateli písemně odůvodnit. Z případného překročení lhůty Dodavatelem však nelze dovozovat uznání reklamace či jiné skutečnosti ve vztahu k její povaze.

7.9.     Objednatel nemá právo na náhradu ušlého zisku, nákladů na pořízení náhradního vozidla, nákladů montáže a demontáže skla instalovaného třetí osobou, či jiných nákladů po dobu lhůty k vyřízení reklamace.

8.     ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1.     Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem zveřejnění na internetových stránkách Dodavatele, tj. dnem  1.5.2020

8.2.     Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem a veškeré spory mezi nimi jsou oprávněny rozhodovat české soudy.

8.3.     Objednatel tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

8.4.     Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení.

8.5.     V případě, že dojde mezi Dodavatelem a Objednatelem, který je spotřebitelem, ke vzniku spotřebitelského sporu, jež se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

 

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

Email:adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz